La registradora suspèn l'inscripció d'una escriptura de formalització de préstec i constitució d'hipoteca perquè el notari autoritzant no manifesta en el mateix que no hi ha discrepàncies entre les condicions de l'oferta vinculant i les estipulacions de l'escriptura, ni s'acompanya la Fitxa Europea d'Informació normalitzada (FEIN) a l'objecte de poder realitzar la comprovació. El notari autoritzant de l'escriptura qualificada ha fet constar en la mateixa, sota la seva responsabilitat, que mitjançant l'acta que ressenya, per ell autoritzada, els prestataris han rebut en termini la documentació i l'assessorament que preveu l'article 15 de la Llei 5/2019, als efectes de complir amb el principi de transparència material en els contractes de crèdit immobiliari. Per això, s'ha d'entendre que l'escriptura és conforme amb la FEIN i amb l'acta prèvia, de manera que la qualificació impugnada no pot ser mantinguda.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020