La registradora suspèn l'inscripció d'una compravenda per entendre que al estar la finca arrendada, cal justificar que, d'acord amb l'article 25, apartats 3 i 5, de la Llei d'Arrendaments Urbans, s'han notificat a l'arrendatari la notificació les condicions essencials de la compravenda. En el present cas en l'escriptura qualificada es manifesta pels atorgants que el negoci formalitzat és una dació en pagament sol·licitada pels deutors a l'entitat de crèdit creditora sense bé, per convenir així ambdues parts, s'instrumenta mitjançant la venda de l'immoble a una societat íntegrament participada per la creditora. Atenent a la ratio legis del dret d'adquisició preferent de l'arrendatari ha de concloure que aquest no existeix en una transmissió com la que és objecte de l'escriptura qualificada mitjançant un negoci més ampli que una simple compravenda.

Fecha: 
divendres, 31 juliol, 2020