La registradora suspèn la inscripció sol·licitada perquè entén aplicable la Llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari i, en particular, les obligacions d'informació que en ella s'imposen, inclòs l'obligatori atorgament de l'acta prèvia d'informació a què es refereix l'article 15. Les dues parts afirmen en l'escriptura qualificada que el préstec ha estat concedit a l'prestatari en la seva condició d'empleat de l'entitat prestadora, i reconeixen expressament trobar-se sota el supòsit que preveu l'article 2.4.a) de la Llei 5/2019, atès que es tracta d'un préstec concedit per un ocupador al seu empleat a títol accessori i la taxa anual equivalent és inferior a la de mercat i de les que s'ofereixen a el públic en general, segons resulta objectivament de les condicions econòmiques pactades en dita escriptura. Per això, la qualificació registral objecte d'impugnació no pot ser confirmada.

Fecha: 
dissabte, 14 març, 2020