La registradora suspèn la inscripció d'una escriptura de préstec i constitució d'hipoteca perquè, assenyalant dues objeccions: primera, que no s'especifica quines circumstàncies determinen la «relació més estreta» de què es fa dependre el tipus d'interès; i, segona, que es fa dependre la bonificació d'interès de l'impagament de l'préstec. Cap d'aquestes objeccions pot ser confirmada. La primera d'elles, perquè de la interpretació literal, finalista, lògica i sistemàtica de l'estipulació qüestionada (cfr. Articles 1281, 1283, 1284 i 1285 de el Codi Civil) resulta explícita i inequívocament la voluntat de les parts respecte de la bonificació del tipus d'interès en un sencer per cent, que es condiciona al compliment d'ambdós requisits establerts. També la segona objecció, s'ha de revocar, doncs de la clàusula sisena de l'escriptura resulta inequívocament que en cas de demora l'interès que haurà de satisfer el deutor serà «un interès nominal superior en tres punts percentuals al tipus vigent en el moment de pagament»; i el fet que aquest interès -remuneratorio o ordinari- al tipus vigent pugui ser incrementat en un enter per cent si no es compleixen les condicions establertes per obtenir la bonificació de la mateixa no es pot confondre amb un increment de l'interès moratori

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020