La registradora suspèn la inscripció d'una escriptura de formalització d'un préstec concedit a dues persones per a adquisició d'immobles; i de què en garantia es va constituir hipoteca sobre l'habitatge habitual dels prestataris. Segons la seva opinió, cal la declaració d'el notari autoritzant de concordança entre el contingut de les clàusules de l'contracte i la Fitxa Europea d'Informació Normalitzada -FEIN-. En el present cas, el notari autoritzant de l'escriptura qualificada s'ha fet constar en la mateixa, sota la seva responsabilitat, que mitjançant l'acta que ressenya, per ell autoritzada, els prestataris han rebut en termini la documentació i l'assessorament que preveu l'article 15 de la Llei 5/2019, als efectes de complir amb el principi de transparència material en els contractes de crèdit immobiliari. Per això, s'ha d'entendre que l'escriptura és conforme amb la FEIN i amb l'acta prèvia, de manera que la qualificació impugnada no pot ser mantinguda.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020