La qüestió plantejada es refereix a la negativa de l'registrador a cancel·lar les càrregues posteriors a l'anotació preventiva d'embargament i la seva nota marginal d'expedició de la certificació de títol i càrregues  la qüestió plantejada es refereix a la negativa de l'registrador a cancel·lar les càrregues posteriors a l'anotació preventiva d'embargament i la seva nota marginal de expedició de la certificació de títol i càrregues anotades amb posterioritat a l'anotació d'embargament practicada a resultes de l'procediment d'execució de què deriva el manament cancelatorio, quan la referida anotació preventiva d'embargament estigui vigent, per no haver transcorregut el termini de quatre anys d' vigència que fixa l'esmentat article 86, o el de les seves successives pròrrogues, a el temps en què, al menys el decret d'adjudicació, hagi estat presentat en el Registre de la Propietat. Havent adequat el registrador seva actuació a aquesta doctrina, no hi acollir favorablement el recurs interposat contra la seva qualificació.

Fecha: 
dissabte, 30 novembre, 2019