La qüestió bàsica que es planteja en aquest recurs és la dels límits de l'autonomia de la voluntat en la regulació del règim jurídic de la comunitat especial de la propietat horitzontal. Res impedeix que la comunitat de propietaris estableixi un recàrrec i interessos de demora en cas d'impagament de deutes dels propietaris i que, si escau, correspon a legislador, i no al registrador de la propietat o al notari, establir límits a les clàusules estatutàries que els fixin, i correspon a l'autoritat judicial, mai al registrador, moderar, si escau, la seva aplicació.

Fecha: 
dilluns, 10 octubre, 2016