La present resolució té per objecte determinar si és possible reprendre el tracte successiu respecte a determinades habitacions o peces d'un immoble, quan ja consten immatriculades altres habitacions o peces de el mateix immoble. Estant immatriculada la totalitat de la finca a la qual es refereix l'expedient de domini, i havent-se declarat en el títol judicial, justificat el domini d'una part d'ell mateix, no pot entendre que falta el requisit de el tracte, ja que aquesta falta de tracte queda suplerta precisament per l'expedient judicial tramitat amb la indicada finalitat (articles 198 i següents de la Llei Hipotecària en la seva redacció anterior a la Llei 13/2015), en què hi ha hagut intervenció de l'ministeri fiscal per dues vegades, amb sol·licitud d'informes pericials.

Fecha: 
dimarts, 10 març, 2020