La notària, va autoritzar sengles escriptures de compravenda i vinculació ob rem, per les quals els venedors, propietaris d'unes finques o locals que formaven part de dos edificis en règim de propietat horitzontal diferents, després de vincular-les entre si a fi que només es poguessin transmetre conjuntament, les venien a l'entitat compradora, el Banc Bilbao Biscaia Argentaria, SA. La registradora va qualificar negativament les referides escriptures, pel que fa a la vinculació establerta, per manca del consentiment de les respectives juntes de propietaris dels edificis en què estan integrades les finques vinculades, exigit pels articles 553-9 i 553-10 del Codi civil de Catalunya (CCCat), així com també per manca del consentiment del Banc de Santander, SA, titular registral d'una hipoteca que grava les finques, d'acord amb els articles 1091 i 1258 del Codi civil espanyol; i pel que fa a la compravenda, perquè recollint les escriptures una unitat negocial constituïda per la vinculació i la compravenda, la inscripció de només una part del negoci celebrat suposaria una alteració de l'acte pretès.

Fecha: 
divendres, 18 juliol, 2014