L'única qüestió de fons del present expedient consisteix exclusivament en si procedeix cancel·lar per caducitat, després de transcorregut el termini de sis mesos a què es refereix l'article 81 de la Llei general tributària, sense que consti registralment la pròrroga per sis mesos més, però abans del termini general de quatre anys, una anotació preventiva d'embargament cautelar a favor de l'Agència Tributària, si mitjançant instància del titular registral se sol·licita la cancel·lació per caducitat, a l'empara dels articles 86 de la Llei Hipotecària i 206.13.º del seu Reglament de desenvolupament. Per a la cancel·lació anterior al transcurs de l'esmentat termini, s'han d'observar les formalitats adequades per a l'acte cancelatorio (cfr. Article 83 de la Llei Hipotecària), de manera que s'acrediti el fet i la causa de la cancel·lació (cfr., Respecte del pagament o l'acord d'extinció del deute per qualsevol altra causa, l'article 173 de la Llei general tributària).