Ha de decidir-se si és o no fundada la negativa del registrador a practicar el dipòsit de comptes d'una societat perquè, segons expressa en la seva qualificació, cal aportar certificació de l'acord de la junta general que hagi aprovat els comptes anuals amb les circumstàncies exigides en l'article 112 de el Reglament de Registre Mercantil. És doctrina de la Direcció General que un cop oberta la fase de liquidació, segueix subsistint l'obligació d'auditar els comptes atès que la societat en liquidació conserva la seva personalitat jurídica fins que no s'hagi procedit a l'repartiment de l'actiu sobrant entre els socis i, un cop extingida, a la cancel·lació dels seus seients en el Registre Mercantil i a més, d'acord amb l'article 46.3 de la Llei concursal, deuen els administradors concursals formular i sotmetre a auditoria els comptes anuals, ha d'entendre que aquestes hauran de ser aprovades per la junta general, per aplicació de l'article 272 de la Llei de societats de capital

Fecha: 
dimarts, 9 juliol, 2019