Ha de decidir-se si és o no fundada la negativa de l'registrador a practicar el dipòsit de comptes d'una societat, perquè, segons expressa en la seva qualificació, d'acord amb l'article 262.5 de la Llei de societats de capital, han d'incloure en l'informe de gestió una referència a la identitat de la societat dominant i a el Registre Mercantil o una altra oficina pública on estiguin dipositats els comptes el grup consolidat a l'efecte d'el compliment de l'obligació d'informació no financera. Segons el mateix article 262.5 de la Llei de societats de capital, després de la modificació introduïda per la Llei 11/2018, «les societats cessaran en l'obligació d'elaborar el estat d'informació no financera si deixen de reunir, durant dos exercicis consecutius qualsevol dels requisits anteriorment establerts », és a dir qualsevol dels establerts als apartats a) i b). Cal concloure que la qualificació impugnada no pot ser mantinguda

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020