Ha de decidir-se en el present expedient si és o no inscriptible l'adjudicació d'una finca mitjançant un conveni regulador, aprovat mitjançant decret de divorci de mutu acord. La registradora suspèn la inscripció sol·licitada respecte d'aquesta finca, perquè, atès que apareix inscrita amb caràcter privatiu a favor dels cònjuges, per meitat proindivís, per haver-la comprat en estat de solters, el procedent és dissoldre el condomini en escriptura pública davant notari . L'adjudicació d'un bé immoble objecte de comunitat ordinària adquirit abans del matrimoni, de caràcter privatiu, és un negoci aliè al contingut típic del conveni regulador pel que per la seva inscripció en el Registre de la Propietat és necessària l'oportuna escriptura pública o, en si no, la sentència ferma dictada per jutge competent en el procediment que correspongui.

Fecha: 
dimecres, 8 abril, 2020