Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura de protocol operacions de partició. El registrador suspèn la inscripció al·legant que la vídua s'adjudica la totalitat de l'usdefruit i s'estableix una prohibició de disposar dels béns de l'herència de la filla menor, el que constitueix en ambdós casos un gravamen sobre la legítima. En el present cas, amb la prohibició de disposar que s'imposa en el testament a l'hereva, fins arribar a l'edat de vint anys, no es conculca la intangibilitat qualitativa de la legítima, ja que no és una prohibició absoluta de disposar sinó que s'estableix una cautela «Socini», segons és configurada i admesa doctrinal i jurisprudencialment, o clàusula d'opció compensatòria de la legítima, de manera que l'hereva forçosa té la facultat de triar entre respectar la prohibició de disposar, rebent més del que li correspon per la seva legítima, o bé la infracció d'aquesta prohibició tot i que en aquest cas quedi reduïda la seva porció hereditària a la seva legítima i el llegat ordenat a favor de la vídua limitat a el ple domini del terç de lliure disposició.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020