Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura de partició d'herència en la qual són rellevants les circumstàncies següents: la causant, de veïnatge civil basca, va morir el 16 de gener de 2017, en estat de divorciada i va deixar un sol fill i dos néts menors d'edat, fills d'aquest; en el seu testament, llega al seu fill el que per llegítima estricta li correspongui. La testadora prega al seu fill legatari que no reclami aquests drets que li corresponen i renunciï als mateixos. Després institueix hereu al seu nét I., i als altres que pogués tenir a la seva mort per parts iguals. La registradora assenyala com a defecte que, suposant l'adjudicació en favor de el pare, una renúncia als drets hereditaris dels menors d'edat, cal l'autorització judicial. Estan degudament representats tots els interessos en conflicte, i s'interpreten les paraules i la voluntat de la testadora en el sentit de deixar al seu fill la llegítima estricta, és a dir, coincidint amb el terç que en la Llei Basca correspon a l'legitimari; i que, en la resta de l'cabal, dos terços, va voler que heretessin els seus néts. Feta aquesta interpretació, duta a terme per les persones facultades per a fer-la, es realitzen la partició i adjudicacions

Fecha: 
dijous, 12 març, 2020