Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura de compravenda d'una finca urbana destinada a habitatge, en la qual s'expressa que el transmissor s'obliga a obtenir i aportar el certificat d'eficiència energètica al més aviat possible del que es deixarà constància en dita escriptura mitjançant diligència. En el cas a què es refereix aquest recurs no consta en l'escriptura qualificada la renúncia o exoneració explicita pels compradors sobre l'obligació legal de lliurament de l'certificat d'eficiència energètica, sinó que es limiten a diferir el seu lliurament a un moment posterior amb reflex en l'escriptura mitjançant la corresponent diligència. Però de la normativa no resulta que es tracti d'un requisit imprescindible per obtenir la inscripció en el Registre de la Propietat i en l'escriptura qualificada tampoc s'ha establert aquest requisit com a condició per a l'eficàcia i inscripció de la compravenda.

Fecha: 
dijous, 7 novembre, 2019