Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura de liquidació de societat conjugal. En el present supòsit no hi ha dubte que les adjudicacions realitzades procedeixen d'una liquidació de la societat de guanys, sense que això es qüestioni per la registradora, i sent que respecte de la primera escriptura després dels capítols es va suspendre la inscripció per falta d'inscripció dels mateixos en el Registre Civil, la segona després del divorci, que consta inscrit al Registre Civil, reuneix tots els requisits necessaris per a la seva inscripció. En els dos casos es produeix un adequat reflex documental per tal de possibilitar la inscripció, perquè està plasmat nítidament, en els corresponents documents, els contractes i negocis realitzats amb tots els seus elements essencials

Fecha: 
divendres, 3 juliol, 2020