Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura de compravenda en la qual intervé un representant -Administrador únic- mitjançant escriptura de nomenament. El registrador assenyala com a defecte que, pel que fa a el judici de suficiència efectuat pel notari, no consta per què considera suficients el notari autoritzant les facultats. El notari ha designat el negoci jurídic i utilitzat el concret terme de «compravenda»; no s'empra una expressió genèrica, ambigua o imprecisa, sinó que, per contra, és expressa i concreta, especificant que es tracta d'una compravenda; el judici és exprés, concret i coherent amb el negoci documentat; pel que a la vista d'aquests raonaments, el judici de suficiència que realitza el notari autoritzant de l'escriptura qualificada compleix amb les exigències d'incloure dades necessàries per fer una comparació entre la facultat representativa acreditada i el concret acte o contracte documentat.

Fecha: 
dimecres, 24 juny, 2020