Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura de compravenda, en la qual el registrador assenyala com a defecte que les finques transmeses estan a nom de donya TRH i el seu espòs don VSG, i que en el títol consta com transmetent de les mateixes donya TRH i el seu citat espòs, sense acreditar-se en aquest títol el canvi de cognom de la transmetent, el que indueix a confusió. La qualificació negativa no expressa tenir dubtes respecte a la coincidència de la identitat de la disponent amb la titular registral, sinó que assenyala simplement la necessitat de justificar el canvi de cognom, de manera que, com al·lega el recurrent, el nom de l'marit i el document nacional d'identitat de l'atorgant coincideixen, en l'escriptura es manifesta que consta cadastrada la finca a nom dels compareixents amb el cognom correcte, i s'incorpora la certificació registral en la qual apareix el cognom correctament. L'error de transcripció no produeix cap confusió

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020