Ha de decidir-se en aquest expedient si és inscriptible una representació gràfica alternativa a la cadastral. Un cop realitzades les actuacions previstes en l'article 199 de la Llei Hipotecària, el registrador suspèn la inscripció oposant dubtes que aquesta representació gràfica envaeixi una finca adjacent, atenent a l'oposició del titular cadastral de la mateixa que efectua al·legacions aportant documentació gràfica en suport de les mateixes. No és pacífica la delimitació gràfica alternativa a la cadastral proposta que es pretén inscriure, resultant possible o, si més no, no incontrovertit, que amb la inscripció de la representació gràfica es pot alterar la realitat física exterior que delimita amb la global descripció registral, podent afectar els drets de tercers.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020