Ha de decidir-se en aquest expedient si és inscriptible una representació gràfica alternativa a la cadastral. No poden entendre justificades els dubtes d'identitat de registrador basades en el lapse comprès entre l'expedició de la certificació tècnica acreditativa de la cabuda de la finca i la presentació de l'acta sol·licitant la rectificació registral, ja que el mer transcurs de el temps no implica la pràctica de segregacions o vendes a tercers,.

Fecha: 
dijous, 7 novembre, 2019