Es planteja la qüestió de si per inscriure sobre una finca una edificació amb les coordenades de la superfície ocupada per ella és necessària o no la prèvia inscripció de la representació gràfica georeferenciada de la finca sobre la qual es diu que està situada aquesta edificació. Per a que una vegada precisada la concreta ubicació geogràfica de la porció de sòl ocupada per l'edificació, el registrador pugui tenir la certesa que aquesta porció de sòl es troba íntegrament compresa dins la delimitació perimetral de la finca sobre la qual es pretén inscriure , és possible que necessiti, quan alberg dubte fundat a això, que consti inscrita, prèviament o simultàniament, ia través de l'procediment que correspongui, la delimitació geogràfica i llista de coordenades de la finca en què s'ubiqui.

Fecha: 
divendres, 3 juliol, 2020