Es planteja en el recurs: si és o no admissible la constitució entre particulars d'una sola hipoteca com la constituïda en el present cas, en garantia de dos obligacions; En el present cas, la hipoteca garanteix el compliment de dues prestacions concretes que ha de realitzar el comprador com a contraprestació pel contracte de compravenda: el preu ajornat i l'eficaç subrogació en el deute pendent de manera que el venedor resulti indemne per la mateixa. Les dues obligacions, i l'import concret de cadascuna d'elles, queden, d'altra banda, perfectament definides i individualitzades tant en el propi contracte (sense perjudici dels avatars que, com en tots els casos es poden produir en supòsits com els de compliment parcial o defectuós de l'obligació garantida) com en la fixació de la responsabilitat hipotecària màxima per cadascun dels dos conceptes, de manera que no hi ha cap obstacle des del punt de vista de l'al·legat principi d'especialitat.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020