Es planteja en aquest expedient per una banda si han quedat prou acreditats l'autoliquidació i el pagament de l'impost corresponent d'una escriptura de compravenda i per un altre si ha quedat justificada la identitat entre la finca registral venuda i el certificat d'eficiència energètica, la cèdula d' habitabilitat i el certificat d'estat de deutes amb la comunitat de propietaris Ha de rebutjar-se la inscripció d'un document si es justifica que s'ha presentat l'autoliquidació de la mateixa i ingressat l'import corresponent, però no a quin impost es refereix aquesta autoliquidació i pagament, com succeeix en aquest cas. Pel que fa a el segon defecte, respecte a si existeix o no identitat entre la finca registral venuda i el departament a què es refereixen els esmentats certificats i cèdula, de manera que aquesta és l'única qüestió a resoldre en aquest expedient. Tenint en compte tots els documents aportats i examinats en el seu conjunt, així com a les manifestacions de la part venedora contingudes en l'escriptura, pot arribar-se a la conclusió raonable que els mateixos sí que s'estan referint a la finca transmesa, de manera que aquest defecte ha de ser revocat.

Fecha: 
dissabte, 14 març, 2020