Es planteja en aquest expedient si és inscriptible una escriptura atorgada per «fer concordar la divisió existent de finca amb la inscripció registral», en la qual els interessats pretenen que quedi reflectida registralment la divisió d'una finca registral per una carretera. El registrador assenyala que no consta que els interessats hagin tramitat davant l'Ajuntament llicència de parcel·lació L'article 143, apartat segon de la vigent Llei de l'Sòl de Madrid, a l'estableix clarament que «qualsevol acte de parcel·lació precisarà llicència urbanística prèvia» i conseqüentment aquesta serà exigible pel notari i el registrador d'acord amb l'article 26 de la Llei de Sòl estatal.

Fecha: 
dimarts, 10 març, 2020