Es planteja en aquest expedient si és inscriptible una acta d'ocupació directa, acompanyada d'acta complementària que és objecte de qualificació registral negativa perquè no es considera suficientment acreditada la intervenció de la senyora J. M. L. en el procediment expropiatori. En l'Acta complementària intervé en representació de la senyora J.M.L. un apoderat en virtut d'escriptura de poder per a plets i no es considera suficient l'esmentat poder, doncs a falta de judici notarial de suficiència, hi ha competència registral per qualificar el poder. A més, es fa necessària la intervenció de l'expropiada al no consistir el preu just en un pagament en metàl·lic sinó en espècie que impedeix la consignació del mateix. Donats els estrictes termes en què s'ha d'interpretar el contingut del poder per realitzar un acte dispositiu com el que s'analitza, encara que s'atorgui en el marc d'un procediment administratiu, s'ha de confirmar en aquest punt la qualificació de la registradora pel que fa a el defecte d'insuficiència del poder, el que serà fàcilment esmenable mitjançant la ratificació expressa de la titular registral.

Fecha: 
divendres, 31 juliol, 2020