Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. En el cas objecte d'aquest expedient, igual que succeeix per exemple en el cas de les entitats locals, també subjectes a la norma de l'alienació dels seus béns patrimonials mitjançant subhasta com a regla general la subjecció obligada a aquesta regla general (subhasta) no resulta només d'una interpretació literal dels preceptes que així ho preveuen, sinó també del sentit teleològic de tals normes. La seva finalitat no és altra sinó salvaguardar la publicitat, competència i lliure concurrència (que ha de regir en la contractació amb les Administracions Públiques.

Fecha: 
dilluns, 29 juliol, 2019