Es discuteix si és inscriptible una escriptura de compravenda d'establiment mercantil destinat a oficina de farmàcia amb traspàs de local de negoci i pacte d'arrendament futur. Segons el parer de la registradora cal entendre que el traspàs de l'arrendament excedeix de les meres facultats d'administració. Literalment interpretat el contracte d'arrendament, té un termini cert de sis anys a comptar del venciment de l'actualment vigent. No es tracta d'una obligació futura, com assenyala la registradora, sinó que es tracta de constituir actualment un arrendament de sis anys a partir de la data de venciment de l'arrendament vigent. No excedeix el termini de sis anys, que és quan es considera com a acte de disposició i no de mera administració. N'hi ha prou a això la intervenció de l'propietari majoritari en la formalització de l'arrendament. El recurs ha de ser estimat.

Fecha: 
dimecres, 8 abril, 2020