Es discuteix en el present expedient si procedeix practicar la inscripció de l'adquisició d'un bé immoble derivada de la dissolució de el matrimoni per divorci dels titulars, sent adjudicat el mateix a donya M. V. F. S. en el conveni regulador aprovat judicialment. El procediment registral és iniciat per la recurrent mitjançant la presentació d'una instància en el Registre de la Propietat juntament amb una fotocòpia tant de la sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància en el procediment de divorci de mutu acord com de l'conveni regulador aprovat en la mateixa. És principi bàsic de el Dret hipotecari que només la documentació autèntica i pública pot tenir accés a l'Registre, de manera que tractant-se de documents judicials, siguin resolucions o diligències de qualsevol índole, el document a presentar ha de ser l'executòria, el manament o testimoni corresponent expedit per qui es trobi facultat a tal efecte amb les formes i solemnitats previstes en les lleis, extrems que no es donen en aquest cas, ja que la documentació aportada a qualificació consisteix en meres fotocòpies, és a dir reproduccions xerográficas d'un document.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020