Es discuteix en el present expedient si la certificació administrativa és títol adequat per a inscriure la transmissió d'un immoble per part de l'Administració pública a un particular o si cal atorgar escriptura pública per a la inscripció en el Registre de la Propietat La Llei de l'Patrimoni de les Administracions públiques en el seu article 113 estableix que amb certes excepcions, els negocis jurídics d'adquisició o alienació de béns immobles i drets reals es formalitzaran en escriptura pública.

Fecha: 
dimecres, 8 abril, 2020