Es discuteix en aquest expedient la inscripció d'una escriptura de donació d'una porció de finca de 600 metres quadrats. El defecte que ha estat objecte de recurs, és la falta de prèvia inscripció de la finca a nom de la donant. Per poder inscriure una donació de 600 metres quadrats d'una finca que al Registre consta amb una superfície 2.600 metres quadrats segons l'última inscripció vigent, cal: que la donant sigui titular registral de l'esmentada porció de finca, i efectuar la corresponent operació de segregació en escriptura pública juntament amb llicència i representació gràfica georeferenciada de la porció segregada i de rectificació i esmena de les donacions prèviament formalitzades.

Fecha: 
dimecres, 8 abril, 2020