En escriptura pública autoritzada pel notari de Torredembarra, Ricardo Cabanas Trejo, el 30 de desembre de 2013, protocol 2140, el marmessor universal de l’herència de na M. F. G. divideix en règim de propietat horitzontal la casa situada al carrer Muralla, 4, de Torredembarra, per complir amb l’encàrrec testamentari d’entregar els llegats disposats al testament de na M. F. G. consistents en un local i 3 habitatges concrets de l’edifici esmentat; procedeix a fer la descripció de les quatre entitats resultants de la divisió horitzontal i atribuir-los les quotes, i disposa que la propietat horitzontal es regirà per les normes del llibre V del Codi civil de Catalunya i per les normes específiques de la propietat horitzontal que conté l’escriptura. El 14 de març de 2014 el registrador de la propietat de Torredembarra emeté nota de qualificació negativa, rebuda per fax pel notari autoritzant el dia 28 de març, en la qual va suspendre la pràctica de la inscripció i prorrogà l’assentament de presentació de conformitat amb l’article 323 de la Llei hipotecària.

Fecha: 
dijous, 17 juliol, 2014