En el supòsit de fet que es planteja en aquest recurs es susciten dubtes que la documentació pot haver-se creat «ad hoc» per produir una immatriculació. En el títol de venda de la cinquena part indivisa a favor de la copropietària amb la qual després s'extingeix la comunitat, quedant adjudicada íntegrament al seu favor per la dissolució, hi ha una clara finalitat en el seu conjunt de produir una transmissió purament instrumental de la cinquena part indivisa per generar una comunitat, després extingir-la i deixar la finca en els mateixos termes inicials a favor de el transmetent de la quota. Encara que hagi passat un any des de tots dos atorgaments, la formalització davant el mateix notari i la circumstància de quedar atribuïda la propietat en els mateixos termes inicials, denoten aquesta finalitat d'aconseguir artificialment la immatriculació. Però és que a mé, no s'ha acreditat un doble títol públic respecte de la totalitat de les quotes, sinó tan sols respecte d'una cinquena part indivisa, ja que la resta de les quotes es diuen adquirides per cessió gratuïta dels seus pares fa més de trenta anys, sense acompanyar-se de la necessària escriptura pública de donació (cfr. article 633 de el Codi Civil).

Fecha: 
divendres, 3 juliol, 2020