En el supòsit de fet que dóna lloc a la present, el que es discuteix no és ja directament el caràcter de bé (privatiu o de guanys) adquirit pel titular registral, ni el règim econòmic-matrimonial aplicable a aquest, ni el veïnatge civil de els esposos, com a element condicionant d'aquell, sinó el mateix estat civil de l'esmentat titular registral, que, segons el títol ara qualificat, era solter a el temps de l'adquisició en clara contradicció amb l'estat civil de casat que el mateix va manifestar en la seva compareixença en l'acte de l'atorgament de l'escriptura en la qual va adquirir. La prova de la solteria a l'efecte de rectificar la inscripció de l'titular registral en el Registre de la Propietat requeriria com a condició necessària, sense que ara es prejutgi la seva suficiència donades les circumstàncies concurrents, certificació de naixement en què no es reflecteixi nota marginal alguna de referència a una altra de matrimoni de la persona (sense perjudici dels supòsits de nul·litat matrimonial). Sent per tant insuficients els documents presentats en el Registre per provar de forma indubtable que no hi va haver un matrimoni anterior, s'ha de confirmar la qualificació de registrador.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020