En el present recurs es debat sobre si és procedent denegar l'expedició de les certificacions registrals sol·licitades per un Ajuntament i la pràctica de la nota marginal d'inici d'un procediment de rectificació d'errors d'una reparcel·lació ja inscrita, pel motiu al·legat per la registradora que no cap tal rectificació sense el consentiment de tots els titulars afectats o l'oportuna resolució judicial, i que no cal un mer procediment de rectificació d'errors sinó iniciar un nou expedient de reparcel·lació amb idèntics requisits que l'expedient de reparcel·lació original.  En el títol presentat no se sol·licita cap rectificació d'assentaments registrals, sinó tan sols la constància per nota marginal de la iniciació d'un procediment administratiu en el qual eventualment sí que es podria aprovar i sol·licitar tal rectificació, i a aquests efectes se sol·licita l'expedició de certificació registral perquè l'administració actuant pugui, precisament, entendre dit procediment amb els titulars registrals potencialment afectats.

Fecha: 
dijous, 12 març, 2020