En el cas objecte d'aquest recurs està clarament identificada la finca afectada pel dret d'ús. No entra aquest Centre Directiu per no haver-se plantejat a la nota de qualificació la possibilitat o no d'inscriure un dret d'ús sobre una finca pertanyent tan sols en la seva meitat indivisa en nua propietat a l'ex cònjuge a títol d'herència sense participació del titular de la altra meitat indivisa del ple domini i meitat de l'usdefruit.

Fecha: 
divendres, 9 agost, 2019