En aquest expedient s'ha de determinar si són o no inscriptibles els acords adoptats per la junta general d'una societat anònima pels quals, amb la finalitat de restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni net de la societat, es redueix el capital social, pel que dita societat es transforma en societat de responsabilitat limitada. Formen part integrant dels fons propis o patrimoni net de la societat uns préstecs participatius, que van ser verificats per l'entitat auditora. Aquests préstecs que figuraran en el balanç de l'empresa en l'agrupació corresponent als creditors, es tindran en compte en la quantificació del patrimoni comptable als efectes de reducció de capital i dissolució de societats que preveu la legislació mercantil.

Fecha: 
dimecres, 17 juliol, 2019