En aquest cas el recurrent manifesta la seva conformitat amb els defectes invocats pel registrador i es limita a sol·licitar l'anotació preventiva de la resolució. Però aquesta qüestió no és pròpiament matèria del recurs (cfr. L'esmentat article 326 de la Llei Hipotecària), ja que -en contra del que afirma el recurrent- al presentar les actes qualificades no es va manifestar que fos aquesta anotació l'únic que sol·licitava sinó que de les mateixes resulta que el que es pretenia era la re-inscripció de la finca a nom del venedor; i en via de recurs no cal esmenar defectes o fer la sol·licitud de constància en el Registre d'alguna cosa diferent al que es va pretendre amb la presentació del títol

Fecha: 
divendres, 31 juliol, 2020