El títol la qualificació del qual és impugnada consisteix en una escriptura de cessió per la qual es transmet una finca. Dita finca es va formar per segregació autoritzada per llicència expedida per l'Ajuntament per mitjà de decret. En la llicència es va expressar qual s'autoritzava la segregació d'aquesta finca per a ser cedida a l'Ajuntament i ser destinada a zona verda pública, fent-se constar en aquests termes en la inscripció corresponent. El registrador suspèn la inscripció per considerar que, atès que la llicència que va permetre la segregació de la finca ara transmesa va expressar que aquesta havia de ser cedida a l'Ajuntament i ser destinada a zona verda pública, només cal la inscripció en favor de dit Ajuntament i no de un tercer. La finca pot transmetre a qualsevol persona física o jurídica, tant pública com privada, ja que en el Registre figura a nom d'una societat mercantil i no apareixen limitacions a la lliure disposició imposades al seu titular, el que és conseqüència del principi de legitimació registral -article 38 de la Llei hipotecària- pel que fa a la presumpció d'existència i pertinença de el dret inscrit al seu titular registral.

Fecha: 
divendres, 26 juny, 2020