El registrador suspèn la inscripció la inscripció d'una escriptura de préstec amb constitució d'hipoteca perquè considera que el pacte relatiu als interessos moratoris no s'ajusta al principi d'especialitat, ja que no es fa l'excepció relativa al fet que el tipus d'interès de demora màxim, del 13,069%, només operarà en cas que, en el moment de la meritació, sigui igual o inferior al límit establert per la Llei 1/2013.