El registrador s'oposa a la inscripció sol·licitada que l'acord de canvi d'estructura de l'òrgan d'administració ha de constar en escriptura pública, sense que sigui suficient que consti en l'acta notarial de la junta. Aquesta objecció ha de ser confirmada, ja que, segons l'article 210.4 de la Llei de societats de capital, tot acord que alteri la manera d'organitzar l'administració de la societat, constitueixi o no modificació dels estatuts socials, s'ha de consignar en escriptura pública i inscriure en el Registre Mercantil.

Fecha: 
dimecres, 25 setembre, 2019