El registrador qualifica negativament l'inscripció d'un testimoniatge de Sentència de divorci de mutu acord per patir de no contenir el document objecte de qualificació la descripció de la finca objecte d'atribució d'ús i gaudi ni indicar les seves dades registrals; i faltar les circumstàncies identificatives de la filla menor d'edat a la qual s'atribueix l'ús i gaudi de l'habitatge. Tots dos defectes han de ser confirmats. Pel que fa a l'identificació de la finca, perquè els principis hipotecaris d'especialitat i determinació així ho exigeixen, de manera que no es cometi un error al practicar l'inscripció. I pel que fa a la manca de les circumstàncies identificatives de la filla menor d'edat, la naturalesa de dret familiar que s'atribueix a aquest dret no exclou la necessitat de complir els requisits imposats pel principi de determinació, de manera que es fa necessari, d'acord amb els articles 9.4.ª de la Llei Hipotecària i 51.9.a) del Reglament hipotecari, fer constar les circumstàncies identificatives dels fills al nom s'ha d'inscriure el dret d'ús de l'habitatge familiar.

Fecha: 
divendres, 24 juliol, 2020