El registrador denega la inscripció d'una executòria de sentència ferma per entendre que la sentència condemna a realitzar certes operacions per part dels condemnats, però no diu que les mateixes puguin practicar directament pel registrador amb l'únic suport de la documentació judicial, ni es diu com quedaria la descripció de les finques després de la sentència, per la qual cosa procediria és l'atorgament de document notarial que plasmés la nova descripció de les finques afectades. El registrador pot denegar els aspectes mancats de transcendència real per imperatiu dels articles 18 de la llei hipotecària i 100 del seu reglament, malgrat ser expedits per l'autoritat judicial. Però això no impedeix que es pugui inscriure la sentència declarativa en els extrems relatius a la rectificació de la descripció de les finques derivats de la sentència, que sí que tenen transcendència registral i en què no hi ha obstacles derivats de la legislació registral.

Fecha: 
divendres, 24 juliol, 2020