El registrador assenyala com a defecte que en l'escriptura de compravenda presentada es fa constar que la finca es troba ocupada, fet que coneix la compradora i assumeix expressament però no s'aclareix si està o no arrendada i, en cas afirmatiu, que s'han practicat les notificacions previstes en la Llei d'Arrendaments Urbans a l'objecte de l'exercici dels drets d'adquisició preferent, o la renúncia pertinent. En l'escriptura no hi ha cap manifestació relativa al fet que no hi hagi arrendataris. Atès que l'aclariment s'ha fet en l'escrit d'interposició de recurs i no en el document idoni, mentre no s'aclareixi o esmeni en document autèntic la situació arrendatícia de l'immoble, ha de confirmar-se la qualificació.

Fecha: 
divendres, 31 juliol, 2020