El propi article 78.2 de la Llei 18/2014 de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, de forma imperativa estipula que “Els habitatges amb protecció oficial s'han de destinar a residència habitual dels propietaris o ocupants. En cap cas no es poden destinar a segona residència o a altres usos incompatibles amb l'habitatge. Es considera que un habitatge no es destina a domicili habitual i permanent si els titulars de l'obligació estan tres mesos seguits a l'any sense ocupar-lo i no hi ha una causa que ho justifiqui. L'incompliment d'aquesta condició és un incompliment de la funció social i, sens perjudici de les sancions aplicables, legitima l'Administració per a exercir l'acció expropiatòria d'una manera immediata.” Per tant es innegable la consideració d'habitatge habitual de l'habitatge adquirit pel comprador per ser el mateix de protecció oficial i de promoció pública, s'expressi o no a l'escriptura de subrogació hipotecària objecte del present recurs.

Fecha: 
dijous, 26 octubre, 2017