El present recurs té per objecte exclusiu decidir si és procedent o no la inscripció d'una escriptura de constitució d'hipoteca mobiliària, atorgada per una societat mercantil hipotecant de deute aliè, com a propietària en ple domini de la propietat industrial (marques), en garantia de l'acompliment de les obligacions contretes per quatre societats mercantils prestatàries. Si es tracta de propietat industrial, donada la seva especial naturalesa, serà vàlida i admissible a l'efecte d'execució hipotecària (articles 682 de la Llei d'enjudiciament civil i 129 de la Llei Hipotecària) la taxació dels béns o drets hipotecats ajustada als mètodes de valoració habituals en la pràctica mercantil, i realitzada per companyies especialitzades encara que formalment no es trobin inscrites en el Registre del Banc d'Espanya.

Fecha: 
dijous, 12 març, 2020