D'acord amb l'article 3.1 de la Llei 5/2009, del 28 de abril, els terminis de presentació dels recursos són els que fixa la Llei hipotecària i, en aquest cas, el que estableix l'article 326 de la mateixa Llei, que assenyala, com a termini d'interposició del recurs el d'un mes a comptar de la notificació del registrador. Com que aquesta notificació es va efectuar el 23 de desembre de 2015 i el recurs es va presentar el 18 de febrer de 2016, és clar que ha transcorregut amb escreix aquest termini i és procedent declarar la seva no-admissió.

Fecha: 
dimecres, 18 maig, 2016