Comunidades Autónomas

CORRECCIÓN de errores de la Ley Foral 6/2002, de 27 de marzo, de modificación de la Ley Foral 4/1998, de 6 de abril, de la Cámara Agraria de Navarra.


CORRECCIÓN de errores de la Ley Foral 6/2002, de 27 de marzo, de modificación de la Ley Foral 4/1998, de 6 de abril, de la Cámara Agraria de Navarra.

Advertido error en la Ley Foral 6/2002, de 27 de marzo, de modificación de la Ley Foral 4/1998, de 6 de abril, de la Cámara Agraria de Navarra, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 104, de 1 de mayo de 2002, procede su subsanación mediante la publicación de la siguiente corrección de errores de la citada Ley Foral

Fecha: 
dimecres, 19 juny, 2002

DECRET 166/2002, d’11 de juny, pel qual s’aprova la taula de vigència de les disposicions afectades per la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme.


DECRET 166/2002, d’11 de juny, pel qual s’aprova la taula de vigència de les disposicions afectades per la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme.

La Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, estableix, en la seva disposició final desena, que el Govern ha d’aprovar la taula de vigència de la legislació urbanística aplicable a Catalunya.

Fecha: 
dimecres, 19 juny, 2002

LEY 6/2002, de 27 de junio, de Medidas de Apoyo en Materia de Autopromoción de Viviendas, Accesibilidad y Suelo


LEY 6/2002, de 27 de junio, de Medidas de Apoyo en Materia de Autopromoción de Viviendas, Accesibilidad y Suelo.


EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA


Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente Ley.

Fecha: 
dimecres, 19 juny, 2002

DECRET 157/2002, d’11 de juny, pel qual s’estableix el règim dels habitatges amb protecció oficial, es determinen els ajuts públics en matèria d’habitatge a càrrec de la Generalitat de Catalunya, i es regula la gestió dels ajuts previstos en el Reial decret 1/2002, d’11 de gener, sobre mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl.


DECRET 157/2002, d’11 de juny, pel qual s’estableix el règim dels habitatges amb protecció oficial, es determinen els ajuts públics en matèria d’habitatge a càrrec de la Generalitat de Catalunya, i es regula la gestió dels ajuts previstos en el Reial decret 1/2002, d’11 de gener, sobre mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl.

Fecha: 
dilluns, 17 juny, 2002

ORDRE JUS/187/2002, de 4 de juny, de desplegament de l’estructura orgànica de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques a nivell de negociat, i d’adscripció i assignació de funcions dels negociats d’entitats jurídiques de Girona, Lleida i Tarragona.


ORDRE JUS/187/2002, de 4 de juny, de desplegament de l’estructura orgànica de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques a nivell de negociat, i d’adscripció i assignació de funcions dels negociats d’entitats jurídiques de Girona, Lleida i Tarragona.

Fecha: 
dilluns, 10 juny, 2002

LEY FORAL 15/2002, de 31 de mayo, de modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.


LEY FORAL 15/2002, de 31 de mayo, de modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.


EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA


Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.

Fecha: 
divendres, 7 juny, 2002

CORRECCIÓN de errores de la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre los derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica.


CORRECCIÓN de errores de la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre los derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica.

Advertido error en la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre los derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 129, del 30, procede su subsanación mediante la publicación de la siguiente corrección de errores de la citada Ley Foral

Fecha: 
divendres, 7 juny, 2002

LEY 2/2002, de 10 de mayo, de modificación de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia.


LEY 2/2002, de 10 de mayo, de modificación de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia.


EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN

DE MURCIA


Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 2/2002, de 10 de mayo, «De modificación de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia».

Fecha: 
dimarts, 4 juny, 2002

Pàgines