És objecte del present recurs la negativa del registrador mercantil central a expedir certificació acreditativa del fet de no estar registrada a la Secció de Denominacions la de «Ardo Benimodo, SL», donada l'existència de la denominació «Hardo Espanya, SL», entre d'altres , i no tenir els termes «Espanya» i «Benimodo» de virtualitat diferenciadora. En el present supòsit no pot confirmar-se la qualificació impugnada, atès que tot i que hi ha identitat fonètica entre els termes «Ardo» i «Hardo», i el terme «Espanya» que es conté en una altra denominació ja reservada es troba inclòs en la relació de termes o expressions genèriques, la veritat és que aquesta mínima diferència gramatical unida a l'afegiment del topònim «Benimodo» té com a resultat que es tracti de denominacions clarament diferenciables a l'efecte de l'exigència legal d'identificació, segons ha quedat anteriorment exposat.

Fecha: 
dimecres, 17 juliol, 2019