És objecte de l'expedient decidir si és inscriptible la representació gràfica corresponent a una finca registral i consegüent rectificació de la seva descripció. En el cas de l'expedient, el registrador suspèn l'inici de la tramitació de l'expedient previst a l'article 199 de la Llei Hipotecària per l'únic motiu d'existir una diferència de superfície desproporcionada, però no expressa més de tal diferència superficial cap motiu (com alteracions de límits, procedència de la finca, previs excessos de cabuda, modificacions en antecedents cadastrals, etc.) que justifiqui els dubtes d'identitat o aquesta falta de correspondència ni la possible existència d'operacions de modificació d'entitats hipotecàries o negocis translatius no formalitzats degudament i que no han tingut un adequat accés a Registre. Per això el procedent és l'estimació del recurs i la tramitació de l'expedient d'inscripció de representació gràfica sol·licitat.

Fecha: 
divendres, 24 juliol, 2020